و دردناکتر از همه اینکه بیشترشان هم جنسان من هستند

درخواست حذف این مطلب
چیزی هست که به شدت در دانشجویانم منو اذیت می کنه، وحشتزدگی، دستپاچگی، از دست دادن آرامش و کنترل ذهنشون در هر موقعیت ساده ایبین بیست و پنج تا سی و پنج سنشونه و توان این را دارند که با شنیدن یک جمله ساده، یک خبر ناخوشایند، یک ناهماهنگی از هم بپاشنددر هنگام نگارش پایان نامه و نزدیک جلسات دفاع هم که رسما غیرعادی می شوند. این حجم از وحشت، فقدان اعتماد به نفس و ضعف قوای عقلانی برایم بسیار حیرت انگیز، تاسف بار است و پیش شما اعتراف می کنم که بسیار چندشم می شود و به سختی این حسم را پنهان می کنم و مهربان باقی می مانم